บริการ Notary Public โดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ - รับรองเอกสารทั่วประเทศไทย

Expert Notary Public Services by Professional Lawyers - Document Certification Nationwide in Thailand

บริการรับรองคำแปลและแปลเอกสาร Certified true translation เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) ให้บริการในการรับรองความถูกต้องและความเป็นจริงของเอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศ การแปลเอกสารดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นความถูกต้องและถูกต้องตามมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางธุรกรรมต่างประเทศ หรือในกรณีที่สามารถรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้นๆ โดยผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะให้การยืนยันว่าคำแปลนั้นเป็นความจริงและเชื่อถือได้ตามกฎหมาย การรับรองคำแปลและแปลเอกสาร Certified true translation มีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้เอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศในกระบวนการทางธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องการความถูกต้องและเชื่อถือในการแปลข้อความ อาทิ ในกรณีที่ต้องการยื่นคำขอวีซ่า การสมัครเรียนต่างประเทศ การทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างประเทศ หรือเพื่อการใช้ในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปลคำว่าความรู้สึกให้เป็นภาษาต่างประเทศ NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาต่างประเทศและรับรองความถูกต้องของคำแปล ด้วยความระมัดระวังในการตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของเอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศ ทำให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองจาก Notary Public การรับรองคำแปลและแปลเอกสาร Certified true translation มีความสำคัญในการให้ความน่าเชื่อถือในเอกสารที่ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศ และมั่นใจได้ว่าเอกสารนั้นสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องการความถูกต้องและเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการทางธุรกิจ การศึกษา หรือการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาต่างประเทศ หากท่านมีความต้องการในการรับรองคำแปลและแปลเอกสาร Certified true translation โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองลายมือชื่อ (Signature Notarization) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้การยืนยันความถูกต้องของลายมือและชื่อของบุคคลในเอกสารต่างๆ โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องนี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้องของลายมือและชื่อของบุคคล และยืนยันว่าเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง และมีความน่าเชื่อถือตามกฎหมาย บริการรับรองลายมือชื่อเป็นที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของลายมือและชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการทางธุรกิจ การทำธุรกรรมทางกฎหมาย หรือในกรณีที่ต้องการรับรองความถูกต้องของลายมือและชื่อเพื่อใช้ในการยื่นคำขอวีซ่า การเปิดบัญชีธนาคาร หรือเพื่อการยืนยันตัวตนในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เนื่องจากความเชื่อถือและความถูกต้องของเอกสารเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกรรมต่างประเทศ การรับรองลายมือชื่อ (Signature Notarization) จึงเป็นบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือในการรับรองความถูกต้องของลายมือและชื่อของบุคคลในเอกสารต่างๆ นอกจากนี้ NPT ยังมีบริการ Legalization ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ โดยให้การรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อให้เอกสารของคุณสามารถใช้ได้ในประเทศต่างประเทศ หากท่านมีความต้องการในการรับรองลายมือชื่อ (Signature Notarization) หรือ Legalization เพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร (Document Authentication) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในความมีอยู่จริงของเอกสารต่างๆ ซึ่งความรับผิดชอบในการรับรองความมีอยู่จริงของเอกสารนี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของเอกสารที่ต้องการรับรองความมีอยู่จริง และยืนยันความเป็นจริงของเอกสารเหล่านี้ตามความเป็นจริงและความถูกต้องตามกฎหมาย การรับรองความมีอยู่จริงของเอกสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องใช้เอกสารในกระบวนการทางธุรกรรมต่างๆ ที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการมีอยู่ของเอกสาร อาทิ ในกรณีที่ต้องการยื่นคำขอวีซ่า การทำธุรกรรมทางธุรกิจ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นในการรับรองความถูกต้องของเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่มีผลกระทำกฎหมาย NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร และยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเอกสารของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดีและสามารถใช้ในการทำธุรกรรมต่างประเทศได้ถูกต้องตามกฎหมาย หากท่านมีความต้องการในการรับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร (Document Authentication) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract Agreement Notarization) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการทำสัญญาระหว่างเอกชน โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของสัญญานี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของสัญญาและรับรองว่าสัญญานั้นมีความถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริง การรับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการทำสัญญาในกระบวนการทางธุรกิจ การซื้อขายทรัพย์สิน การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางกฎหมาย การรับรองความถูกต้องของสัญญาระหว่างเอกชนทำให้สัญญานั้นมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้นๆ NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน และยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสัญญาของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หากท่านมีความต้องการในการรับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน (Contract Agreement Notarization) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT)
บริการรับรองคำสาบาน (Applicant Declaration Notarization) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในคำสาบานหรือคำชี้แจงที่ต้องการให้ความยุติธรรม โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของคำสาบานนี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของคำสาบานและรับรองว่าเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการยื่นคำขอหรือคำชี้แจงต่างๆ บริการรับรองคำสาบานมีความสำคัญในกรณีที่ต้องการความเชื่อถือในคำสาบานหรือคำชี้แจงในกระบวนการต่างๆ อาทิ ในกรณีที่ต้องการยื่นคำขอวีซ่า การสมัครเรียนต่างประเทศ หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของคำสาบานหรือคำชี้แจงเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคำสาบานหรือคำชี้แจง และยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าคำสาบานหรือคำชี้แจงของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสาบานหรือคำชี้แจงนั้นๆ หากท่านมีความต้องการในการรับรองคำสาบาน (Applicant Declaration Notarization) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT)
บริการรับรองคำให้การ (Declaration Notarization) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในคำให้การหรือคำยืนยันต่างๆ โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของคำให้การนี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของคำให้การและรับรองว่าเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง บริการรับรองคำให้การมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในคำให้การหรือคำยืนยันที่ต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ อาทิ ในกรณีที่ต้องการยื่นคำขอสัญญา การยืนยันการต่ออายุใบอนุญาต หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคำยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของคำให้การ และยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าคำให้การของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำให้การนั้นๆ หากท่านมีความต้องการในการรับรองคำให้การ (Declaration Notarization) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Letter of Authorization for Travel / Custodianship Declaration-Parents / Guardians Notarization) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในหนังสืออนุญาตหรือคำรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือควบคุมเด็กเล็กๆ โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของหนังสืออนุญาตหรือคำรับรองเหล่านี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของเอกสารและยืนยันว่ามีความเป็นจริงตามความเป็นจริง การรับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครองมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในหนังสืออนุญาตหรือคำรับรองที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือควบคุมเด็กเล็กๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเดินทางได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือในกรณีที่มีความจำเป็นในการยืนยันความสามารถในการดูแลและควบคุมเด็กเล็กๆ โดยผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับอนุญาต NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของหนังสืออนุญาตหรือคำรับรองเกี่ยวกับการเดินทางหรือควบคุมเด็กเล็กๆ และยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเอกสารของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดีและสามารถนำไปใช้ในกระบวนการเดินทางหรือควบคุมเด็กเล็กๆ ตามที่ควรเป็น หากท่านมีความต้องการในการรับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง (Letter of Authorization for Travel / Custodianship Declaration-Parents / Guardians Notarization) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองเอกสารโนตารีและพับลิค (Notarization of Notary Public and Notarial Certificate) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเอกสารและใบรับรองของ Notary Public และใบรับรองจากหน่วยงาน Notarial Certificate ที่เกี่ยวข้อง โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของเอกสารและใบรับรองเหล่านี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของเอกสารและใบรับรองว่าเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง การรับรองเอกสารโนตารีและพับลิคมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในเอกสารที่ได้รับรองจาก Notary Public หรือในกรณีที่มีความจำเป็นในการรับรองความถูกต้องของเอกสารโนตารีและพับลิคจากหน่วยงาน Notarial Certificate เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารโนตารีและพับลิค และยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเอกสารของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารโนตารีและพับลิคนี้ หากท่านมีความต้องการในการรับรองเอกสารโนตารีและพับลิค (Notarization of Notary Public and Notarial Certificate) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองลายมือชื่อ (Signature Notarization) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในการรับรองลายมือชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคล โดยความรับผิดชอบในการรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อนี้อยู่กับผู้รับรอง (Notary Public) ซึ่งจะตรวจสอบและเปรียบเทียบลายมือชื่อว่าเป็นของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง การรับรองลายมือชื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในลายมือชื่อที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหรือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการยืนยันตัวตน การส่งสำเนาเอกสาร หรือในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของลายมือชื่อเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ NPT มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อและยินดีให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าลายมือชื่อของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดีและสามารถใช้ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่อนั้นๆ หากท่านมีความต้องการในการรับรองลายมือชื่อ (Signature Notarization) โปรดติดต่อ Notary Public Thailand (NPT) 
บริการรับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy) เป็นบริการที่ Notary Public Thailand (NPT) นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารต่างๆ โดยมีความน่าเชื่อถือตามกฎหมายและมาตรฐานสากล บริการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องการใช้สำเนาเอกสารในการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือในกรณีที่สำเนาเอกสารต้องการความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากที่ปลายทาง การรับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy) เป็นกระบวนการที่ผู้รับรอง (Notary Public) จะตรวจสอบและเปรียบเทียบสำเนาเอกสารกับของต้นฉบับว่าเป็นตรงกัน และมีความถูกต้องตามความเป็นจริง และรับรองว่าสำเนานั้นเป็นสำเนาที่ถูกต้องและถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้ยังรับรองถึงความเป็นจริงของเซ็นสำเนาเอกสารนั้น ทำให้สำเนาเอกสารเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือและกฎหมายในประเทศต่างประเทศ การใช้สำเนาเอกสารที่ได้รับการรับรอง (Certified true copy) จำเป็นมากในกรณีที่มีความจำเป็นในการยื่นเอกสารต่างๆ ในกระบวนการทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ การสมัครเรียนต่างประเทศ การยื่นคำขอวีซ่า การย้ายที่อยู่ และหลายๆ กรณีที่ต้องการเอกสารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการต่างๆ Notary Public Thailand (NPT) เสนอบริการรับรองสำเนาเอกสารทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้สำเนาเอกสารในกระบวนการต่างประเทศ ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกชนิด โดยให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีมาตรฐานสากลและการให้คำปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสำเนาเอกสารของท่านจะได้รับการรับรองให้เป็นอย่างดี
Notary public
​A notary public (a.k.a. notary or public notary; pl. notaries public) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. A notary's main functions are to administer oaths and affirmations, take affidavits and statutory declarationswitness and authenticate the execution of certain classes of documents, take acknowledgments of deeds and other conveyances, protest notes and bills of exchange, provide notice of foreign drafts, prepare marine or ship's protests in cases of damage, provide exemplifications and notarial copies, and perform certain other official acts depending on the jurisdiction.[1] Any such act is known as a notarization. The term notary public only refers to common-law notaries and should not be confused with civil-law notaries.[2]

With the exceptions of LouisianaPuerto RicoQuebec (whose private law is based on civil law), and British Columbia (whose notarial tradition stems from scrivener notary practice), a notary public in the rest of the United States and most of Canada has powers that are far more limited than those of civil-law or other common-law notaries, both of whom are qualified lawyers admitted to the bar: such notaries may be referred to as notaries-at-law or lawyer notaries. Therefore, at common law, notarial service is distinctly different from the practice of law, and giving legal advice and preparing legal instruments is forbidden to lay notaries such as those appointed throughout most of the United States.
​Overview
​Notaries are appointed by a government authority, such as a court, governor or lieutenant governor, or by a regulating body often known as a society or faculty of notaries public. For lawyer notaries, an appointment may be for life, while lay notaries are usually commissioned for a briefer term, with the possibility of renewal.

In most common law countries, appointments and their number for a given notarial district are highly regulated. However, since the majority of American notaries are lay persons who provide officially required services, commission numbers are not regulated, which is part of the reason why there are far more notaries in the United States than in other countries (4.5 million[3] vs. approx. 740 in England and Wales and approx. 1,250 in Australia and New Zealand). Furthermore, all U.S. and some Canadian notarial functions are applied to domestic affairs and documents, where fully systematized attestations of signatures and acknowledgment of deeds are a universal requirement for document authentication. By contrast, outside North American common law jurisdictions, notarial practice is restricted to international legal matters or where a foreign jurisdiction is involved,[4] and almost all notaries are also qualified lawyers.

For the purposes of authentication, most countries require commercial or personal documents which originate from or are signed in another country to be notarized before they can be used or officially recorded or before they can have any legal effect. To these documents a notary affixes a notarial certificate which attests to the execution of the document, usually by the person who appears before the notary, known as an appearer or constituent (U.S.). In places where lawyer notaries are the norm, a notary may also draft legal instruments known as notarial acts or deeds which have probative value and executory force, as they do in civil law jurisdictions. Originals or secondary originals are then filed and stored in the notary's archives, or protocol.

Notaries are generally required to undergo special training in the performance of their duties. Some must also first serve as an apprentice before being commissioned or licensed to practice their profession. In many countries, even licensed lawyers, e.g., barristers or solicitors, must follow a prescribed specialized course of study and be mentored for two years before being allowed to practice as a notary (e.g., British Columbia, England). However, notaries public in the U.S., of which the vast majority are lay people, require only a brief training seminar and are expressly forbidden to engage in any activities that could be construed as the unlicensed practice of law unless they are also qualified attorneys. Notarial practice is universally considered to be distinct and separate from that of an attorney (solicitor/barrister). In England and Wales, there is a course of study for notaries which is conducted under the auspices of the University of Cambridge and the Society of Notaries of England and Wales. In the State of Victoria, Australia, applicants for appointment must first complete a Graduate Diploma of Notarial Practice which is administered by the Sir Zelman Cowen Centre in Victoria University, Melbourne.

In bi-juridical jurisdictions, such as South Africa or Louisiana, the office of notary public is a legal profession with educational requirements similar to those for attorneys. Many even have institutes of higher learning that offer degrees in notarial law. Therefore, despite their name, "notaries public" in these jurisdictions are in effect civil law notaries.
History
Notaries public (also called "notaries", "notarial officers", or "public notaries") hold an office that can trace its origins back to the ancient Roman Republic, when they were called scribae ("scribes"), tabelliones forenses, or personae publicae.[5]

The history of notaries is set out in detail in Chapter 1 of Brooke's Notary (13th edition):[6]

The office of a public notary is a public office. It has a long and distinguished history. The office has its origin in the civil institutions of ancient Rome. Public officials, called scribae, that is to say, scribes, rose in rank from being mere recorders of facts and judicial proceedings, copiers and transcribers to a learned profession prominent in private and public affairs. Some were permanent officials attached to the Senate and courts of law whose duties were to record public proceedings, transcribe state papers, supply magistrates with legal forms, and register the decrees and judgments of magistrates.

In the last century of the Republic, probably in the time of Cicero, and apparently by his adoptive son Marcus Tullius Tiro, after whom they were named 'notae Tironianae' a new form of shorthand was invented and certain arbitrary marks and signs, called notae, were substituted for words in common use. A writer who adopted the new method was called a notarius. Originally, a notary was one who took down statements in shorthand using these notes, and wrote them out in the form of memoranda or minutes. Later, the title notarius was applied almost exclusively to registrars attached to high government officials, including provincial governors and secretaries to the Emperor.

Notwithstanding the collapse of the Western Empire in the 5th century AD, the notary remained a figure of some importance in many parts of continental Europe throughout the Dark Ages. When the civil law experienced its renaissance in medieval Italy from the 12th century onwards, the notary was established as a central institution of that law, a position which still exists in countries whose legal systems are derived from the civil law, including most of Europe and South America. The office of notary reached its apogee in the Italian city of Bologna in the twelfth century, its most distinguished scion being Rolandino Passeggeri generally known as Rolandino of Bologna, who died in 1300 AD, whose masterwork was the Summa Artis Notariae.

The separate development of the common law in England, free from most of the influences of Roman law, meant that notaries were not introduced into England until later in the 13th and 14th centuries. At first, notaries in England were appointed by the Papal Legate. In 1279 the Archbishop of Canterbury was authorized by the Pope to appoint notaries. Not surprisingly, in those early days, many of the notaries were members of the clergy. In the course of time, members of the clergy ceased to take part in secular business and laymen, especially in towns and trading centers, began to assume the official character and functions of a modern common law notary.

The Reformation produced no material change in the position and functions of notaries in England. However, in 1533 the enactment of "the Act Concerning Peter's Pence and Dispensations" (the Ecclesiastical Licences Act 1533) terminated the power of the Pope to appoint notaries and vested that power in the King who then transferred it to the Archbishop of Canterbury who in turn assigned it to the Court of Faculties and the Master of the Faculties.

Traditionally, notaries recorded matters of judicial importance as well as private transactions or events where an officially authenticated record or a document drawn up with professional skill or knowledge was required.

A collection of articles on notary history, including Ancient Egypt, Phoenicia, Babylonia, Rome, Greece, medieval Europe, the Renaissance, Columbus, Spanish Conquistadors, French Louisiana, New England colonial notaries, Republic of Texas notaries and Colorado Old West notaries, is available in the notary history section of the Colorado Notary Blog at the following link.[7]
Common law jurisdictions
The duties and functions of notaries public are described in Brooke's Notary on page 19 in these terms:

Generally speaking, a notary public [...] may be described as an officer of the law [...] whose public office and duty it is to draw, attest or certify under his/her official seal deeds and other documents, including wills or other testamentary documents, conveyances of real and personal property and powers of attorney; to authenticate such documents under his signature and official seal in such a manner as to render them acceptable, as proof of the matters attested by him, to the judicial or other public authorities in the country where they are to be used, whether by means of issuing a notarial certificate as to the due execution of such documents or by drawing them in the form of public instruments; to keep a protocol containing originals of all instruments which he makes in the public form and to issue authentic copies of such instruments; to administer oaths and declarations for use in proceedings [...] to note or certify transactions relating to negotiable instruments, and to draw up protests or other formal papers relating to occurrences on the voyages of ships and their navigation as well as the carriage of cargo in ships." [Footnotes omitted.]

A notary, in almost all common law jurisdictions other than most of North America, is a practitioner trained in the drafting and execution of legal documents.[citation needed] Notaries traditionally recorded matters of judicial importance as well as private transactions or events where an officially authenticated record or a document drawn up with professional skill or knowledge was required. The functions of notaries specifically include the preparation of certain types of documents (including international contracts, deeds, wills, and powers of attorney) and certification of their due execution, administering of oaths, witnessing affidavits and statutory declarations, certification of copy documents, noting and protesting of bills of exchange, and the preparation of shipsprotests.

Documents certified by notaries are sealed with the notary's seal or stamp and are recorded by the notary in a register (also called a "protocol") maintained and permanently kept by him or her. These are known as "notarial acts". In countries subscribing to the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents or Apostille Convention, only one further act of certification is required, known as an apostille, and is issued by a government department (usually the Foreign Affairs Department or similar). For countries which are not subscribers to that convention, an "authentication" or "legalization" must be provided by one of a number of methods, including by the Foreign Affairs Ministry of the country from which the document is being sent or the embassy, Consulate-General, consulate or High Commission of the country to which it is being sent.
An example of a notarized acknowledgment
Information on individual countries
Australia
​In all Australian states and territories (except Queensland) notaries public are appointed by the Supreme Court of the relevant state or territory. Very few have been appointed as a notary for more than one state or territory.
Queensland, like New Zealand, continues the practice of appointment by the Archbishop of Canterbury acting through the Master of the Faculties.[8]
Australian notaries are lawyers and are members of the Australian and New Zealand College of Notaries, the Society of Notaries of New South Wales Inc., the Public Notaries Society of Western Australia Inc, and other state-based societies. The overall number of lawyers who choose to become a notary is relatively low. For example, in South Australia (a state with a population of 1.5 million), of the over 2,500 lawyers in that state only about 100 are also notaries and most of those do not actively practice as such. In MelbourneVictoria, in 2002 there were only 66 notaries for a city with a population of 3.5 million and only 90 for the entire state. In Western Australia, there are approximately 58 notaries as at 2017 for a city with a population of 2.07 million people. Compare this with the United States where it has been estimated that there are nearly 5 million notaries for a nation with a population of 296 million.
As Justice Debelle of the Supreme Court of South Australia said in the case of In The Matter of an Application by Marilyn Reys Bos to be a Public Notary [2003] SASC 320, delivered 12 September 2003,[9] in refusing the application by a non-lawyer for appointment as a notary:
As a general rule, an applicant [for appointment as a notary] should be a legal practitioner of several years standing at least. Even a cursory perusal of texts on the duties and functions of a public notary demonstrates that a number of those functions and duties require at the very least a sound working knowledge of Australian law and commercial practice. In other words, the preparation of a notarial act plainly requires a sound knowledge of law and practice in Australia especially of the due preparation and execution of commercial and contractual instruments. It is essential that notaries in this state have a sufficient level of training, qualification and status to enable them efficiently and effectively to discharge the functions of the office.
Historically there have been some very rare examples of patent attorneys or accountants being appointed, but that now seems to have ceased.
However, there are three significant differences between notaries and other lawyers.
 • the duty of a notary is to the transaction as a whole, and not just to one of the parties. In certain circumstances a notary may act for both parties to a transaction as long as there is no conflict between them, and in such cases it is their duty is to ensure that the transaction that they conclude is fair to both sides.
 • a notary will often need to place and complete a special clause onto or attach a special page (known as an eschatocol) to a document in order to make it valid for use overseas.
  In the case of some documents which are to be used in some foreign countries it may also be necessary to obtain another certificate known either as an "authentication" or an "apostille" (see above) (depending on the relevant foreign country) from the Department of Foreign Affairs and Trade.
 • a notary identifies themselves on documents by the use of their individual seal. Such seals have historical origins and are regarded by most other countries as of great importance for establishing the authenticity of a document.
Their principal duties include:
 1. attestation of documents and certification of their due execution for use internationally
 2. preparation and certification of powers of attorney, wills, deeds, contracts and other legal documents for use internationally
 3. administering of oaths for use internationally
 4. witnessing affidavits, statutory declarations and other documents for use internationally
 5. certification of copy documents for use internationally
 6. exemplification of official documents for use internationally
 7. noting and protesting of bills of exchange (which is rarely performed)
 8. preparation of ships' protests
 9. providing certificates as to Australian law and legal practice for use internationally
It is usual for Australian notaries to use an embossed seal with a red wafer, and now some notaries also use an inked stamp replicating the seal. It is also common for the seal or stamp to include the notary's chosen logo or symbol.
In South Australia and Scotland, it is acceptable for a notary to use the letters "NP" after their name. Thus a South Australian notary may have "John Smith LLB NP" or similar on his business card or letterhead.
Australian notaries do not hold "commissions" which can expire. Generally, once appointed they are authorized to act as a notary for life and can only be "struck off" the Roll of Notaries for proven misconduct. In certain states, for example, New South Wales and Victoria, they cease to be qualified to continue as a notary once they cease to hold a practicing certificate as a legal practitioner. Even judges, who do not hold practicing certificates, are not eligible to continue to practice as notaries.
Notaries in some states of Australia are regulated by legislation. In New South Wales the Public Notaries Act 1997 applies and in Victoria the Public Notaries Act 2001 applies.
There are also Notary Societies throughout Australia and the societies keep a searchable list of their members. In New South Wales, The Society of Notaries of New South Wales Inc.; in Queensland The Society of Notaries Queensland Inc.; in South Australia the Notaries' Society of South Australia Inc. and in Victoria, The Society of Notaries of Victoria Inc..
Notaries collecting information for the purposes of verification of the signature of the deponent might retain the details of documents which identify the deponent, and this information is subject to the Privacy Act 1988. A notary must protect the personal information the notary holds from misuse and loss and from unauthorised access, modification or disclosure.
All Australian jurisdictions also have justices of the peace (JP) or commissioners for affidavits and other unqualified persons who are qualified to take affidavits or statutory declarations and to certify documents. However they can only do so if the relevant affidavit, statutory declaration or copy document is to be used only in Australia and not in a foreign country, with the possible exception of a few Commonwealth countries not including the United Kingdom or New Zealand except for very limited purposes. Justices of the peace (JPs) are (usually) laypersons who have minimal, if any, training (depending on the jurisdiction) but are of proven good character. Therefore, a US notary resembles an Australian JP rather than an Australian notary.
Canada
Canadian notaries public (except in the Province of British Columbia and Quebec) are very much like their American counterparts, generally restricted to administering oaths, witnessing signatures on affidavits and statutory declarations, providing acknowledgements, certifying true copies, and so forth.
British Columbia
​In British Columbia, a notary public is more like a British or Australian notary. Notaries are appointed for life by the Supreme Court of British Columbia and as a self-regulating profession, the Society of Notaries Public of British Columbia is the regulatory body overseeing and setting standards to maintain public confidence.[10] A BC notary is also a commissioner for taking affidavits for British Columbia, by reason of office. Furthermore, BC notaries exercise far greater power, able to dispense legal advice and draft public instruments including:
 • Notarization – notarizations/attestations of signatures, affidavits, statutory declarations, certified true copies, letters of invitation for foreign travel, authorization of minor child travel, execution/authentications of international documents, passport application documentation, proof of identity for travel purposes
 • Real estate law – home purchase/sale; business purchase/sale; mortgages and refinancing; residential, commercial, & manufactures home transfer of title; restrictive covenants & builder's liens
 • Wills & estate planning – preparation and searches of last wills and testaments, advance directives, representation agreements & power of attorney
 • Contract law – preparation of contracts and agreements, commercial lease and assignments
 • easements and right of way
 • insurance loss declarations
 • marine bills of sale & mortgages
 • marine protestations
 • personal property security agreements
 • purchaser's side for foreclosures
 • subdivisions & statutory building schemes
 • zoning applications
Nova Scotia
​In Nova Scotia a person may be a notary public, a commissioner of oaths, or both. A notary public and a commissioner of oaths are regulated by the provincial Notaries and Commissioners Act.[11] Individuals hold a commission granted to them by the Minister of Justice.
Under the Act a notary public in has the "power of drawing, passing, keeping and issuing all deeds and contracts, charter-parties and other mercantile transactions in this Province, and also of attesting all commercial instruments brought before him for public protestation, and otherwise of acting as is usual in the office of notary, and may demand, receive and have all the rights, profits and emoluments rightfully appertaining and belonging to the said calling of notary during pleasure."[11]
Under the Act a commissioner of oaths is "authorized to administer oaths and take and receive affidavits, declarations and affirmations within the Province in and concerning any cause, matter or thing, depending or to be had in the Supreme Court, or any other court in the Province."[11]
Every barrister of the Supreme Court of Nova Scotia is a commissioner of oaths but must receive an additional commission to act as a notary public.
"A Commissioner of Oaths is deemed to be an officer of the Supreme Court of Nova Scotia. Commissioners take declarations concerning any matter to come before a court in the Province.".[12] Additionally, individuals with other specific qualifications, such as being a current Member of the Legislative Assembly, commissioned officer of the Royal Canadian Mounted Police or Canadian Forces make act as if explicitly being a commissioner of oaths.
Quebec
In Quebeccivil-law notaries (notaires) are full lawyers licensed to practice notarial law and regulated by the Chamber of Notaries of Quebec. Quebec notaries draft and prepare major legal instruments (notarial acts), provide complex legal advice, represent clients (out of court) and make appearances on their behalf, act as arbitrator, mediator, or conciliator, and even act as a court commissioner in non-contentious matters.[13] To become a notary in Quebec, a candidate must hold a bachelor's degree in civil law and a one-year Master's in notarial law[14] and serve a traineeship (stage) before being admitted to practice.
The concept of notaries public in Quebec does not exist. Instead, the province has Commissioners of Oaths (Commissaires à l'assermentation) who may administer oaths in Québec (and outside of Québec, if authorized) for a procedure or a document intended for Québec (or Federal matters). A Quebec commissioner for oaths can not certify documents or attest that a copy of a document is in accordance to the original; only a notaire can do it.
Alberta
The commissioner of oaths is empowered to administer and witness the swearing of oaths or solemn affirmations in the taking of an affidavit for any potential legal matter under the provincial or state legislation.
Witnessing the signature process and certification service are common tasks for the commissioner of caths. Documents and attachments may need authentication, attestation, certification or notarization.
Areas of practices for the commissioner of oaths
 • ​Oaths
 • Affirmations
 • Affidavits
 • Statutory declarations
 • Authentications
 • Power of attorney (by declarants or deponents)
 • Damaged, destroyed and lost passport statutory declaration
 • Witnessing any declaration as required under the respective provincial statutes
 • Recommended Consent Letter for Children Travelling Abroad
India
The central government appoints notaries for the whole or any part of the country. State governments, too, appoint notaries for the whole or any part of the states. On an application being made, any person who had been practicing as a Lawyer for at least ten years is eligible to be appointed a notary. The applicant, if not a legal practitioner, should be a member of the Indian Legal Service or have held an office under the central or state government, requiring special knowledge of law, after enrollment as an advocate or held an office in the department of Judge, Advocate-General or in the armed forces.
Iran
Notary public is a trained lawyer that should pass some special examinations to be able to open their office and start their work. Persian meaning of this word is سردفتر means head of the office and their assistant called دفتریار. Both these persons should have bachelor's degree in law or master's degree in civil-law.
Ireland
​There is archival evidence showing that public notaries, acting pursuant to papal and imperial authority, practised in Ireland in the 13th century, and it is reasonable to assume that notaries functioned here before that time. In Ireland, public notaries were at various times appointed by the Archbishop of Canterbury and the Archbishop of Armagh. The position remained so until the Reformation.

After the Reformation, persons appointed to the office of public notary either in Great Britain or Ireland received the faculty by royal authority, and appointments under faculty from the Pope and the emperor ceased.

In 1871, under the Matrimonial Causes and Marriage Law (Ireland) Amendment 1870, the jurisdiction previously exercised by the Archbishop of Armagh in the appointment of notaries was vested in and became exercisable by the Lord Chancellor of Ireland.

In 1920, the power to appoint notaries public was transferred to the Lord Lieutenant of Ireland. The position in Ireland changed once again in 1924 following the establishment of the Irish Free State. Under the Courts of Justice Act, 1924 the jurisdiction over notaries public was transferred to the Chief Justice of the Irish Free State.

In 1961, under the Courts (Supplemental Provisions) Act of that year, and the power to appoint notaries public became exercisable by the Chief Justice. This remains the position in Ireland, where notaries are appointed on petition to the Supreme Court, after passing prescribed examinations. The governing body is the Faculty of Notaries Public in Ireland. The vast majority of notaries in Ireland are also solicitors. A non-solicitor, who was successful in the examinations as set by the governing body, applied in the standard way to the Chief Justice to be appointed a notary public. The Chief Justice heard the adjourned application on 3 March 2009 and appointed the non-solicitor as a notary on 18 July 2011.[22]

In Ireland notaries public cannot agree on a standard fee due to competition law. In practice the price per signature appears to be €100. A cheaper alternative is to visit a commissioner for oaths who will charge less per signature, but that is only possible where whoever is to receive a document will recognize the signature of a commissioner for oaths.
Malaysia
​A notary public is a lawyer authorized by the Attorney General.[23] The fees are regulated by the Notary Public (Fees) Rules 1954.

A commissioner for oaths is a person appointed by the Chief Justice under section 11 of Court of Judicature Act 1964, and Commissioners for Oaths Rules 1993.
New Zealand
​A notary public in New Zealand is a lawyer authorised by the Archbishop of Canterbury in England to officially witness signatures on legal documents, collect sworn statements, administer oaths and certify the authenticity of legal documents usually for use overseas.[25]
The Master of the Faculties appoints notaries in the exercise of the general authorities granted by s 3 of the Ecclesiastical Licences Act 1533 and Public Notaries Act 1833. Recommendations are made by the New Zealand Society of Notaries, which normally requires and applicant to have 10 years' experience post admission as a lawyer and 5 years as a Law Firm Partner or equivalent.[26]
Also because of Te Tiriti o Waitangi 1840 (a protectorate treaty between Her Majesty the Queen of the United Kingdom and the Maori tribes) each tribe is considered an independent sovereign authority and have their own form of governance with a confederation due to their constitution or Declaration of Independence- He Wakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni 1835 . Tribal chiefs (Rangatira),or tribal government administrators delegated in the position of notary public, may notarize legal documents, witness signatures, collect sworn statements, administer oaths and certify the authenticity of legal documents for use overseas. They may certify under the jurisdiction of Nu Tireni, Aotearoa, Te Ika a Maui, or Te Waipounamu.[citation required?]
Sri Lanka
Notaries in Sri Lanka are more akin to civil law notaries, their main functions are conveyancing, drafting of legal instruments, etc. They are appointed under the Notaries Ordinance No 1 of 1907.[27] They must pass exam held by the Ministry of Justice and apprentice under senior notary for a period of two years. Alternatively, attorneys at law who pass the conveyancing exam are also admitted as a notary public under warrant of the Minister. The Minister of Justice may appoint any attorney at law as a commissioner for oaths, authorized to certify and authenticate the affidavit/documents and any such other certificates that are submitted by the general public with the intention of certifying by the commissioner for oath.
United Kingdom
Value
England and Wales
After the passage of the Ecclesiastical Licences Act 1533, which was a direct result of the Reformation in England, all notary appointments were issued directly through the Court of Faculties. The Court of Faculties is attached to the office of the Archbishop of Canterbury.
In England and Wales there are two main classes of notaries – general notaries and scrivener notaries. Their functions are almost identical. All notaries, like solicitorsbarristerslegal executivescosts lawyers and licensed conveyancers, are also commissioners for oaths. They also acquire the same powers as solicitors and other law practitioners, with the exception of the right to represent others before the courts (unless also members of the bar or admitted as a solicitor) once they are commissioned notaries. In practice almost all English notaries, and all Scottish ones, are also solicitors, and usually practise as solicitors.[28]
Commissioners of oaths are able to undertake the bulk of routine domestic attestation work within the UK. Many documents, including signatures for normal property transactions, do not need professional attestation of signature at all, a lay witness being sufficient.
In practice the need for notaries in purely English legal matters is very small; for example they are not involved in normal property transactions. Since a great many solicitors also perform the function of commissioners for oaths and can witness routine declarations etc. (all are qualified to do so, but not all offer the service), most work performed by notaries relates to international matters in some way. They witness or authenticate documents to be used abroad. Many English notaries have strong foreign language skills and often a foreign legal qualification. The work of notaries and solicitors in England is separate although most notaries are solicitors.[29] The Notaries Society gives the number of notaries in England and Wales as "about 1,000," all but seventy of whom are solicitors.
Scrivener notaries get their name from the Scriveners' Company. Until 1999, when they lost this monopoly, they were the only notaries permitted to practise in the City of London. They used not to have to first qualify as solicitors, but they had knowledge of foreign laws and languages.
Currently to qualify as a notary public in England and Wales it is necessary to have earned a law degree or qualified as a solicitor or barrister in the past five years, and then to take a two-year distance-learning course styled the Postgraduate Diploma in Notarial Practice. At the same time, any applicant must also gain practical experience. The few who go on to become scrivener notaries require further study of two foreign languages and foreign law and a two-year mentorship under an active Scrivener notary.
The other notaries in England are either ecclesiastical notaries whose functions are limited to the affairs of the Church of England or other qualified persons who are not trained as solicitors or barristers but satisfy the Master of the Faculties of the Archbishop of Canterbury that they possess an adequate understanding of the law. Both the latter two categories are required to pass examinations set by the Master of Faculties.
The regulation of notaries was modernised by section 57 of the Courts and Legal Services Act 1990.
Notarial services generally include:
 • attesting the signature and execution of documents
 • authenticating the execution of documents
 • authenticating the contents of documents
 • administration of oaths and declarations
 • drawing up or noting (and extending) protests of happenings to ships, crews and cargoes
 • presenting bills of exchange for acceptance and payment, noting and protesting bills in cases of dishonour and preparing acts of honour
 • attending upon the drawing up of bonds
 • drawing mercantile documents, deeds, sales or purchases of property, and wills in English and (via translation), in foreign languages for use in Britain, the Commonwealth and other foreign countries
 • providing documents to deal with the administration of the estate of people who are abroad, or own property abroad
 • authenticating personal documents and information for immigration or emigration purposes, or to apply to marry, divorce, adopt children[30] or to work abroad
 • verification of translations from foreign languages to English and vice versa
 • taking evidence in England and Wales as a commissioner for oaths for foreign courts
 • provision of notarial copies
 • preparing and witnessing powers of attorney, corporate records, contracts for use in Britain or overseas
 • authenticating company and business documents and transactions
 • international Internet domain name transfers
Scotland
​Notaries public have existed in Scotland since the 13th century and developed as a distinct element of the Scottish legal profession. Those who wish to practice as a notary must petition the Court of Session. This petition is usually presented at the same time as a petition to practice as a solicitor, but can sometimes be earlier or later. However, to qualify, a notary must hold a current Practising Certificate from the Law Society of Scotland, a new requirement from 2007, before which all Scottish solicitors were automatically notaries.
Whilst notaries in Scotland are always solicitors, the profession remains separate in that there are additional rules and regulations governing notaries and it is possible to be a solicitor, but not a notary. Since 2007 an additional Practising Certificate is required, so now most, but not all, solicitors in Scotland are notaries – a significant difference from the English profession. They are also separate from notaries in other jurisdictions of the United Kingdom.[31]
The profession is administered by the Council of the Law Society of Scotland under the Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1990.
In Scotland, the duties and services provided by the notary are similar to England and Wales, although they are needed for some declarations in divorce matters for which they are not in England. Their role declined following the Law Agents (Scotland) Amendment Act 1896 which stipulated only enrolled law agents could become notaries and the Conveyancing (Scotland) Act 1924 which extended notarial execution to law agents. The primary functions[32] of a Scottish notary are:
 • oaths, affidavits, and affirmations
 • affidavits in undefended divorces and for matrimonial homes
 • maritime protests
 • execution or certification for foreign jurisdictions, e.g., estates, court actions, powers of attorney, etc.
 • notarial execution for the blind or illiterate
 • entry of a person to overseas territories
 • completion of the documentation required for the registration of a company in certain foreign jurisdictions; and
 • drawing for repayment of Bonds of Debenture
United States
In the United States, a notary public is a person appointed by a state government (e.g., the governor, lieutenant governor, state secretary, or in some cases the state legislature) and whose primary role is to serve the public as an impartial witness when important documents are signed. Since the notary is a state officer, a notary's duties may vary widely from state to state and in most cases bars a notary from acting outside their home state unless they also have a commission there as well.
In 32 states the main requirements are to fill out a form and pay a fee; many states have restrictions concerning notaries with criminal histories, but the requirements vary from state to state. Notaries in 18 states and the District of Columbia are required to take a course, pass an exam, or both; the education or exam requirements in Delaware and Kansas only apply to notaries who will perform electronic notarizations.[33]
A notary is almost always permitted to notarize a document anywhere in the state where their commission is issued. Some states simply issue a commission "at large" meaning no indication is made as to from what county the person's commission was issued, but some states do require the notary include the county of issue of their commission as part of the jurat, or where seals are required, to indicate the county of issue of their commission on the seal. Merely because a state requires indicating the county where the commission was issued does not necessarily mean that the notary is restricted to notarizing documents in that county, although some states may impose this as a requirement.
Some states (Montana, Wyoming, North Dakota, among others) allow a notary who is commissioned in a state bordering that state to also act as a notary in the state if the other allows the same. Thus someone who was commissioned in Montana could notarize documents in Wyoming and North Dakota, and a notary commissioned in Wyoming could notarize documents in Montana. A notary from Wyoming could not notarize documents while in North Dakota (or the inverse) unless they had a commission from North Dakota or a state bordering North Dakota that also allowed North Dakota notaries to practice in that state as well.
Notaries in the United States are much less closely regulated than notaries in most other common-law countries, typically because U.S. notaries have little legal authority. In the United States, a lay notary may not offer legal advice or prepare documents – except in Louisiana and Puerto Rico – and in most cases cannot recommend how a person should sign a document or what type of notarization is necessary. There are some exceptions; for example, Florida notaries may take affidavits, draft inventories of safe deposit boxes, draft protests for payment of dishonored checks and promissory notes, and solemnize marriages. In most states, a notary can also certify or attest a copy or facsimile.
The most common notarial acts in the United States are the taking of acknowledgements and oaths. Many professions may require a person to double as a notary public, which is why US court reporters are often notaries as this enables them to swear in witnesses (deponents) when they are taking depositions, and secretaries, bankers, and some lawyers are commonly notaries public. Despite their limited role, some American notaries may also perform a number of far-ranging acts not generally found anywhere else. Depending on the jurisdiction, they may: take depositions, certify any and all petitions (ME), witness third-party absentee ballots (ME), provide no-impediment marriage licenses, solemnize civil marriages (ME, FL, SC), witness the opening of a safe deposit box or safe and take an official inventory of its contents, take a renunciation of dower or inheritance (SC), and so on.
Acknowledgment
"An acknowledgment is a formal [oral] declaration before an authorized public officer. It is made by a person executing [signing] an instrument who states that it was their free act and deed." That is, the person signed it without undue influence and for the purposes detailed in it.[34] A certificate of acknowledgment is a written statement signed (and in some jurisdictions, sealed) by the notary or other authorized official that serves to prove that the acknowledgment occurred. The form of the certificate varies from jurisdiction to jurisdiction, but will be similar to the following:
Before me, the undersigned authority, on this ______ day of ___________, 20__ personally appeared _________________________, to me well known to be the person who executed the foregoing instrument, and he/she acknowledged before me that he/she executed the same as his/her voluntary act and deed.
Oath, affirmation, and jurat
jurat is the official written statement by a notary public that they have administered and witnessed an oath or affirmation for an oath of office, or on an affidavit – that is, that a person has sworn to or affirmed the truth of information contained in a document, under penalty of perjury, whether that document is a lengthy deposition or a simple statement on an application form. The simplest form of jurat and the oath or affirmation administered by a notary are:
 • Jurat: "Sworn (or affirmed) to before me this _______ day of ____________, 20__."
 • Oath: "Do you solemnly swear that the contents of this affidavit subscribed by you are correct and true?"
 • Affirmation (for those opposed to swearing oaths): "Do you solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that the statements made by you are true and correct?"
Venue
In the U.S., notarial acts normally include what is called a venue or caption, that is, an official listing of the place where a notarization occurred, usually in the form of the state and county and with the abbreviation "ss." (for Latin scilicet, "to wit") normally referred to as a "subscript", often in these forms:
State of .......) )ss: County of.......) State of ________ County of _______, to-wit: The venue is usually set forth at the beginning of the instrument or at the top of the notary's certificate. If at the head of the document, it is usually referred to as a caption. In times gone by, the notary would indicate the street address at which the ceremony was performed, and this practice, though unusual today, is occasionally encountered.
Records
The laws throughout the United States vary on the requirement for a notary to keep and maintain records. Some states require records, some suggest or encourage records, or do not require or recommend records at all.
States
California
The California Secretary of State, Notary Public & Special Filings Section, is responsible for appointing and commissioning qualified persons as notaries public for four-year terms.[36]
Prior to sitting for the notary exam, one must complete a mandatory six-hour course of study. This required course of study is conducted either in an online, home study, or in-person format via an approved notary education vendor.[37] Both prospective notaries as well as current notaries seeking reappointment must undergo an "expanded" FBI and California Department of Justice background check.[38]
Various statutes, rules, and regulations govern notaries public. California law sets maximum, but not minimum, fees for services related to notarial acts (e.g., per signature: acknowledgment $15, jurat $15, certified power of attorney $15, et cetera)[39] A finger print (typically the right thumb) may be required in the notary journal based on the transaction in question (e.g., deed, quitclaim deed, deed of trust affecting real property, power of attorney document, et cetera). Documents with blank spaces cannot be notarized (a further anti-fraud measure). California explicitly prohibits notaries public from using literal foreign language translation of their title.[40] The use of a notary seal is required.
Colorado
The California Secretary of State, Notary Public & Special Filings Section, is responsible for appointing and commissioning qualified persons as notaries public for four-year terms.[36]
Prior to sitting for the notary exam, one must complete a mandatory six-hour course of study. This required course of study is conducted either in an online, home study, or in-person format via an approved notary education vendor.[37] Both prospective notaries as well as current notaries seeking reappointment must undergo an "expanded" FBI and California Department of Justice background check.[38]
Various statutes, rules, and regulations govern notaries public. California law sets maximum, but not minimum, fees for services related to notarial acts (e.g., per signature: acknowledgment $15, jurat $15, certified power of attorney $15, et cetera)[39] A finger print (typically the right thumb) may be required in the notary journal based on the transaction in question (e.g., deed, quitclaim deed, deed of trust affecting real property, power of attorney document, et cetera). Documents with blank spaces cannot be notarized (a further anti-fraud measure). California explicitly prohibits notaries public from using literal foreign language translation of their title.[40] The use of a notary seal is required.
Florida
​Florida notaries public are appointed by the governor to serve a four-year term. New applicants and commissioned notaries public must be bona fide residents of the State of Florida, and first time applicants must complete a mandatory three-hour education course administered by an approved educator. Florida state law also requires that a notary public post bond in the amount of $7,500.00. A bond is required in order to compensate an individual harmed as a result of a breach of duty by the notary. Applications are submitted and processed through an authorized bonding agency. Florida is one of three states (Maine and South Carolina are the others) where a notary public can solemnize the rites of matrimony (perform a marriage ceremony).[46]
The Florida Department of State appoints civil law notaries, also called "Florida International Notaries", who must be Florida attorneys who have practiced law for five or more years. Applicants must attend a seminar and pass an exam administered by the Florida Department of State or any private vendor approved by the department. Such civil law notaries are appointed for life and may perform all of the acts of a notary public in addition to preparing authentic acts.
Illinois
​Notaries public in Illinois are appointed by the Secretary of State for a four-year term. Also, residents of a state bordering Illinois (IowaKentuckyMissouriWisconsin) who work or have a place of business in Illinois can be appointed for a one-year term. Notaries must be United States citizens (though the requirement that a notary public must be a United States citizen is unconstitutional; see Bernal v. Fainter), or aliens lawfully admitted for permanent residence; be able to read and write the English language; be residents of (or employed within) the State of Illinois for at least 30 days; be at least 18 years old; not be convicted of a felony; and not had a notary commission revoked or suspended during the past 10 years.[47]
An applicant for the notary public commission must also post a $5,000 bond, usually with an insurance company and pay an application fee of $10. The application is usually accompanied with an oath of office. If the Secretary of State's office approves the application, the Secretary of State then sends the commission to the clerk of the county where the applicant resides. If the applicant records the commission with the county clerk, they then receive the commission. Illinois law prohibits notaries from using the literal Spanish translation in their title and requires them to use a rubber stamp seal for their notarizations. The notary public can then perform their duties anywhere in the state, as long as the notary resides (or works or does business) in the county where they were appointed.[48]
Kentucky
​A notary public in Kentucky is appointed by either the secretary of atate or the governor to administer oaths and take proof of execution and acknowledgements of instruments. Notaries public fulfill their duties to deter fraud and ensure proper execution. There are two separate types of notaries public that are commissioned in Kentucky. They are notary public: state at large and notary public: special commission. They have two distinct sets of duties and two different routes of commissioning. For both types of commissions, applicants must be eighteen (18) years of age, of good moral character (not a convicted felon) and capable of discharging the duties imposed upon him/her by law. In addition, the application must be approved by one of the following officials in the county of application: a circuit judge, the circuit court clerk, the county judge/executive, the county clerk, a county magistrate or member of the Kentucky General Assembly. The term of office for both types of notary public is four years.[49]
notary public: state at large is either a resident or non-resident of Kentucky who is commissioned to perform notarial acts anywhere within the physical borders of the Commonwealth of Kentucky that may be recorded either in-state or in another state. In order to become a notary public: state at large, the applicant must be a resident of the county from which he/she makes application or be principally employed in the county from which he/she makes the application. A completed application is sent to the Secretary of State's office with the required fee. Once the application is approved by the Secretary of State, the commission is sent to the county clerk in the county of application and a notice of appointment is sent to the applicant. The applicant will have thirty days to go to the county clerk's office where they will be required to 1.) Post either a surety or property bond (bonding requirements and amounts vary by county) 2.) Take the Oath/Affirmation of Office and 3.) File and record the commission with the county clerk.[49]
notary public: special commission is either a resident or non-resident of Kentucky who is commissioned to perform notarial acts either inside or outside the borders of the Commonwealth on documents that must be recorded in Kentucky. The main difference in the appointment process is that, unlike a notary public: state at large, a notary public: special commission is not required to post bond before taking the oath/affirmation nor are they required to be a resident or employed in Kentucky. In addition, where a notary public: state at large is commissioned directly by the secretary of state, a notary public: special commission is appointed by the governor on the recommendation of the secretary of state. It is permitted to hold a commission as both a notary public: state at large and a notary public: special commission, however separate applications and filing fees are required.[49]
A Kentucky notary public is not required to use a seal or stamp and a notarization with just the signature of the notary is considered to be valid. It is, however, recommended that a seal or stamp be used as they may be required on documents recorded or used in another state. If a seal or stamp is used, it is required to have the name of the notary as listed on their commission as well as their full title of office (notary public: state at large or notary public: special commission). A notary journal is also recommended but not required (except in the case of recording protests, which must be recorded in a well-bound and indexed journal).
Louisiana
Louisiana notaries public are commissioned by the governor with the advice and consent of the state Senate. They are the only U.S. notaries to be appointed for life. The Louisiana notary public is a civil law notary with broad powers, as authorized by law, usually reserved for the American-style combination "barrister/solicitor" lawyers and other legally authorized practitioners in other states. A commissioned notary in Louisiana is a civil law notary that can perform/prepare many civil law notarial acts usually associated with attorneys and other legally authorized practitioners in other states, except represent another person or entity before a court of law for a fee (unless they are also admitted to the bar). Notaries are not allowed to give "legal" advice, but they are allowed to give "notarial" advice – i.e., explain or recommend what documents are needed or required to perform a certain act – and do all things necessary or incidental to the performance of their civil law notarial duties. They can prepare any document a civil law notary can prepare (to include inventories, appraisements, partitions, wills, protests, matrimonial contracts, conveyances, and, generally, all contracts and instruments in writing) and, if ordered or requested to by a judge, prepare certain notarial legal documents, in accordance with law, to be returned and filed with that court of law.
Maine
Maine notaries public are appointed by the secretary of state to serve a seven-year term. In 1981, the process to merge the office of justice of the peace into that of notary public began, with all the duties of a justice of the peace fully transferred to a notary public in 1988. Because of this, Maine is one of three states (Florida and South Carolina are the others) where a notary public has the authority to solemnize the rites of matrimony (perform a marriage ceremony).
Maryland
​Maryland notaries public are appointed by the governor on the recommendation of the secretary of state to serve a four-year term. New applicants and commissioned notaries public must be bona fide residents of the State of Maryland or work in the state. An application must be approved by a state senator before it is submitted to the secretary of state. The official document of appointment is imprinted with the signatures of the governor and the secretary of state as well as the Great Seal of Maryland. Before exercising the duties of a notary public, an appointee must appear before the clerk of one of Maryland's 24 circuit courts to take an oath of office.
A bond is not required. Seals are required, and notary is required to keep a log of all notarial acts, indicating the name of the person, their address, what type of document is being notarized, the type of ID used to authenticate them (or that they are known personally) by the notary, and the person's signature. The notary's log is the only document for which a notary may write their own certificate.
When having a person make an affidavit, state law requires the person state the phrase "under penalty of perjury."
Minnesota
Minnesota notaries public are commissioned by the governor with the advice and consent of the Senate for a five-year term. All commissions expire on 31 January of the fifth year following the year of issue. Citizens and resident aliens over the age of 18 years apply to the Secretary of State for appointment and reappointment. Residents of adjoining counties in adjoining states may also apply for a notary commission in Minnesota. Notaries public have the power to administer all oaths required or authorized to be administered in the state; take and certify all depositions to be used in any of the courts of the state; take and certify all acknowledgments of deeds, mortgages, liens, powers of attorney and other instruments in writing or electronic records; and receive, make out and record notarial protests. The Secretary of State's website ([4]) provides more information about the duties, requirements and appointments of notaries public.
Montana
Montana notaries public are appointed by the Secretary of State and serve a four-year term. A Montana notary public has jurisdiction throughout the states of Montana, North Dakota, and Wyoming. These states permit notaries from neighboring states to act in the state in the same manner as one from that state under reciprocity, e.g., as long as that state grants notaries from neighboring states to act in their state. [Montana Code 1-5-605]
Nevada
The Secretary of State is charged with the responsibility of appointing notaries by the provisions of Chapter 240 of the Nevada Revised Statutes. Nevada notaries public who are not also practicing attorneys are prohibited by law from using "notario", "notario publico" or any non-English term to describe their services. (2005 Changes to NRS 240)
New Jersey
Notaries are commissioned by the State Treasurer for a period of five years. Notaries must also be sworn in by the clerk of the county in which they reside. A person can become a notary in the state of New Jersey if they: (1) are over the age of 18; (2) are a resident of New Jersey OR is regularly employed in New Jersey and lives in an adjoining state; (3) have never been convicted of a crime under the laws of any state or the United States, for an offense involving dishonesty, or a crime of the first or second degree, unless the person has met the requirements of the Rehabilitated Convicted Offenders Act (N.J.S.A 2A:168-1[53]). Notary applications must be endorsed by a state legislator.
Notaries in the state of New Jersey serve as impartial witnesses to the signing of documents, attests to the signature on the document, and may also administer oaths and affirmations. Seals are not required; many people prefer them and as a result, most notaries have seals in addition to stamps. Notaries may administer oaths and affirmations to public officials and officers of various organizations. They may also administer oaths and affirmations in order to execute jurats for affidavits/verifications, and to swear in witnesses.[54]
Notaries are prohibited from predating actions; lending notary equipment to someone else (stamps, seals, journals, etc.); preparing legal documents or giving legal advice; appearing as a representative of another person in a legal proceeding. Notaries should also refrain from notarizing documents in which they have a personal interest.
Pursuant to state law, attorneys licensed in New Jersey may administer oaths and affirmations[55]
New York
New York
New York notaries are empowered to administer oaths and affirmations (including oaths of office), to take affidavits and depositions, to receive and certify acknowledgments or proofs (of execution) of deeds, mortgages and powers of attorney and other instruments in writing; to demand acceptance or payment of foreign and inland bills of exchange, promissory notes and obligations in writing, and to protest these (that is, certify them) for non-acceptance or non-payment. Additional powers include required presence at a forced opening of an abandoned safe deposit box and certain election law privileges regarding petitioning. They are not authorized to perform a civil marriage ceremony, nor certify "true copies" of certain publicly recorded documents. Every county clerk's office in New York State (including within the City of New York) must have a notary public available to serve the public free of charge, during business hours with no limit on quantity or type of document.[56]
Attorneys admitted to the New York Bar are eligible to apply for and receive an appointment as a notary public in the State of New York. Nota bene: they are not "automatically" appointed as a notary public because they are a member of the New York Bar. An interested attorney is required to follow the same appointment process as a non-attorney; however, the proctored, written state examination requirement is waived by statute for members of the bar in good standing.[56]
New York notaries initially must pass a test and then renew their status every 4 years.[56]
Pennsylvania
A notary in the Commonwealth of Pennsylvania is empowered to perform seven distinct official acts: take affidavits, verifications, acknowledgments and depositions, certify copies of documents, administer oaths and affirmations, and protest dishonored negotiable instruments. A notary is strictly prohibited from giving legal advice or drafting legal documents such as contracts, mortgages, leases, wills, powers of attorney, liens or bonds. Pennsylvania is one of the few states with a successful Electronic Notarization Initiative.
South Carolina
South Carolina notaries public are appointed by the governor to serve a ten-year term. All applicants must first have that application endorsed by a state legislator before submitting their application to the Secretary of State. South Carolina is one of three states (Florida and Maine are the others) where a notary public can solemnize the rites of matrimony (perform a marriage ceremony) (2005).[57] If you live in South Carolina but work in North Carolina, Georgia or Washington, DC, these states will permit you to become a notary public for their state. South Carolina does not offer this provision to out-of-state residents that work in South Carolina(2012).
Utah
Utah notaries public are appointed by the lieutenant governor to serve a four-year term. Utah used to require that impression seals be used, but now it is optional. The seal must be in purple ink.
Virginia
​A Virginia notary must either be a resident of Virginia or work in Virginia, and is authorized to acknowledge signatures, take oaths, and certify copies of non-government documents which are not otherwise available, e.g. a notary cannot certify a copy of a birth or death certificate since a certified copy of the document can be obtained from the issuing agency. Changes to the law effective 1 July 2008 imposes certain new requirements; while seals are still not required, if they are used they must be photographically reproducible. Also, the notary's registration number must appear on any document notarized.[59] Changes to the law effective 1 July 2008 will permit notarization of electronic signatures.
On 1 July 2012, Virginia became the first state to authorize a signer to be in a remote location and have a document notarized electronically by an approved Virginia electronic notary using audio-visual conference technology by passing the bills SB 827 and HB 2318.
Washington
In Washington any adult resident of the state, or resident of Oregon or Idaho who is employed in Washington or member of the United States military or their spouse, may apply to become a notary public. Applicants for commissioning as a Notary Public must: (a) be literate in the English language, (b) be endorsed by three adult residents of Washington who are not related to the applicant, (c) pay $30, (d) possess a surety bond in the amount of $10,000, (e) swear under oath to act in accordance with the state's laws governing the practice of notaries. In addition, the director of licensing is authorized to deny a commission to any applicant who has had a professional license revoked, has been convicted of a serious crime, or who has been found culpable of misconduct during a previous term as a notary public. A notary public is appointed for a term of 4 years.[62]
West Virgini
Notaries public in this state are also referred to under law as a Conservator of the Peace as per Attorney General decision on 4 June 1921[63]
Wyoming
Wyoming notaries public are appointed by the Secretary of State and serve a four-year term. A Wyoming notary public has jurisdiction throughout the states of Wyoming and Montana. These states permit notaries from neighboring states to act in the state in the same manner as one from that state under reciprocity, e.g. as long as that state grants notaries from neighboring states to act in their state.
Controversies
A Maryland requirement that to obtain a commission, a notary declare their belief in God, as required by the Maryland Constitution, was found by the United States Supreme Court in Torcaso v. Watkins367 U.S. 488 (1961) to be unconstitutional. Historically, some states required that a notary be a citizen of the United States. However, the U.S. Supreme Court, in the case of Bernal v. Fainter 467 U.S. 216 (1984), declared that to be impermissible.
In the U.S., there are reports of notaries (or people claiming to be notaries) having taken advantage of the differing roles of notaries in common law and civil law jurisdictions to engage in the unauthorized practice of law.[64] The victims of such scams are typically illegal immigrants from civil law countries who need assistance with, for example, their immigration papers and want to avoid hiring an attorney. Confusion often results from the mistaken premise that a notary public in the United States serves the same function as a Notario Publico in Spanish-speaking countries (which are civil law countries, see below). For this reason, some states, like Texas, require that notaries specify that they are not Notario Publico when advertising services in languages other than English.[65] Prosecutions in such cases are difficult, as the victims are often deported and thus unavailable to testify.
Military
Military
Certain members of the United States Armed Forces are given the powers of a notary under federal law (10 U.S.C. § 1044a). Some military members have authority to certify documents or administer oaths, without being given all notarial powers (10 U.S.C. § 502§ 936§ 1031). In addition to the powers granted by the federal government, some states have enacted laws granting notarial powers to commissioned officers.[66]
Embassies and consulates
Certain personnel at U.S. embassies and consulates may be given the powers of a notary under federal law (22 U.S.C. § 4215 and § 4221).[67]
Civil law jurisdictions
The role of notaries in civil law countries is much greater than in common law countries. Civilian notaries are full-time lawyers and holders of a public office who routinely undertake non-contentious transactional work done in common law countries by attorneys/solicitors, as well as, in some countries, those of government registries, title offices, and public recorders. The qualifications imposed by civil law countries are much greater, requiring generally an undergraduate law degree, a graduate degree in notarial law and practice, three or more years of practical training ("articles") under an established notary, and must sit a national examination to be admitted to practice. Typically, notaries work in private practice and are fee earners, but a small minority of countries have salaried public service (or "government" / "state") notaries (e.g., UkraineRussiaBaden-Württemberg in Germany (until 2017), certain cantons of Switzerland, Portugal).
Notaries in civil law countries have had a critical historical role in providing archives. A considerable amount of historical data of tremendous value is available in France, Spain and Italy thanks to notarial minutes, contracts and conveyances, some of great antiquity which have reached us in spite of losses, deteriorations and willful destructions.
Civil law notaries have jurisdiction over strictly non-contentious domestic civil-private law in the areas of property law, family law, agency, wills and succession, and company formation. The point to which a country's notarial profession monopolizes these areas can vary greatly. On one extreme is France (and French-derived systems) which statutorily give notaries a monopoly over their reserved areas of practice, as opposed to Austria where there is no discernible monopoly whatsoever and notaries are in direct competition with attorneys/solicitors.
In the few United States jurisdictions where trained notaries are allowed (such as LouisianaPuerto Rico), the practice of these legal practitioners is limited to legal advice on purely non-contentious matters that fall within the purview of a notary's reserved areas of practice.
Thailand is a mixed law country with strong civil law traditional. Public notaries in Thailand are Thai lawyers who have a special license.
Notable notaries
Upon the death of President Warren G. Harding in 1923, Calvin Coolidge was sworn in as president by his father, John Calvin Coolidge, Sr., a Vermont notary public. However, as there was some controversy as to whether a state notary public had the authority to administer the presidential oath of office, Coolidge took the oath, again, upon returning to Washington.[68][69]
See also
References
 1.  "Notaries Public", Montgomery County, Alabama Probate Judge[1], retrieved on 30 January 2018. Archived 13 July 2010 at the Wayback Machine
 2. ^ Piombino, Alfred E (2011). Notary Public Handbook: Principles, Practices & Cases, National Edition (First ed.). East Coast Publishing. ISBN 978-0-9445606-9-3.
 3. ^ "History of the NNA"Archived from the original on 12 July 2006. Retrieved 9 July 2006.
 4. ^ Notary Archived 24 April 2010 at the Wayback Machine. (2008). Kent, England: Warners Law LLP. Retrieved on 22 January 2009.
 5. ^ Black's Law Dictionary, 10th ed. (St. Paul MN: Thompson Reuters, 2014), s.v "notary public".
 6. ^ Chapter 1 of Brooke's Notary (13th edition, Stevens, London, 2010)
 7. ^ "Notary History Archives – Notary Colorado Springs"Notary Colorado SpringsArchived from the original on 8 October 2017. Retrieved 9 May 2018.
 8. ^ Notary Public Services Archived 3 December 2013 at the Wayback Machine ABKJ Lawyers. Retrieved on 2013-11-15.
 9. ^ "AN APPLICATION BY MARILYN REYES BOS TO BE A PUBLIC NOTARY No. SCCIV-02-1688 [2003] SASC 320 (12 September 2003)"Australasian Legal Information Institute, A joint facility of UTS and UNSW Faculties of Law. Retrieved 21 May 2011External link in |publisher= (help)
 10. ^ The Society of Notaries Public of BC. (2011).: Becoming a NotaryArchived 21 July 2011 at the Wayback Machine.
 11. Jump up to:a b c "This page has moved"Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 14 June 2016.
 12. ^ "Nova Scotia Commissioners of Oaths – novascotia.ca"Archived from the original on 5 October 2012. Retrieved 14 June2016.
 13. ^ "Archived copy"Archived from the original on 11 December 2008. Retrieved 16 February 2009. A general overview of the notarial profession in Quebec: taken from the website of the Chambre des Notaires du Quebec.
 14. ^ "Archived copy"Archived from the original on 25 February 2009. Retrieved 16 February 2009. The main page for the Chambre des Notaires du Quebec.
 15. ^ "Edmonton Oaths"Archived from the original on 21 May 2017. Retrieved 14 June 2016.
 16. ^ Alberta, Government of (1 March 2007). "Error Message" (PDF)www.qp.alberta.caArchived (PDF) from the original on 30 June 2017. Retrieved 9 May 2018.
 17. ^ "Delwar Jahid, Commissioner of Oaths in and for the Province of Alberta and Saskatchewan – About – Google+"Archived from the original on 17 May 2016. Retrieved 14 June 2016.
 18. ^ Canada, Government of Canada, Foreign Affairs, Trade and Development. "Recommended consent letter for children travelling abroad – Travel.gc.ca"Archived from the original on 30 July 2016. Retrieved 14 June 2016.
 19. ^ "Archived copy" (PDF)Archived (PDF) from the original on 21 May 2015. Retrieved 1 July 2015.
 20. ^ "THE NOTARIES RULES, 1956". Archived from the original on 27 June 2016. Retrieved 14 June 2016.
 21. ^ "The Hindu Business Line : Notes on the notary"Archived from the original on 30 July 2013. Retrieved 14 June 2016.
 22. ^ The case of in Re Cormac Brown
 23. ^ "List of Public Notary by State". Attorney General's Chambers of Malaysia. Archived from the original on 28 March 2018. Retrieved 1 January 2018.
 24. ^ "Commissioner for Oaths Unit, Office of the Chief Registrar, Federal Court of Malaysia". Judiciary of Malaysia. Retrieved 1 January 2018.
 25. ^ "Welcome to the New Zealand Society of Notaries website – New Zealand Society of Notaries"Archived from the original on 23 September 2016. Retrieved 23 September 2016.
 26. ^ "Rules of the New Zealand Society of Notaries Incorporated – New Zealand Society of Notaries"Archived from the original on 22 September 2016. Retrieved 23 September 2016.
 27. ^ [2]&path=5
 28. ^ The Notaries Society Archived 19 September 2009 at the Wayback Machine (England & Wales)
 29. ^ "Notary Public North London, Borehamwood, Barnet, North Finchley"Archived from the original on 25 June 2016. Retrieved 14 June 2016.
 30. ^ "www.lancashirenotary.co.uk"Archived from the original on 12 August 2016. Retrieved 14 June 2016.
 31. ^ "Law Society of Scotland". Archived from the original on 28 February 2010.
 32. ^ David A. Brand & Michael P. Clancy, The Modern Notary Public in Scotland: Guidance for Intrant Notaries Archived 21 July 2011 at the Wayback Machine, 6th ed. (2009), The Law Society of Scotland.
 33. ^ Issues and Trends in State Notary Regulation Archived 29 December 2013 at the Wayback Machine. (2011). National Association of Secretaries of State. pp. 6, 17–18.
 34. ^ Piombino, Alfred E. (1996). Notary Public Handbook: A Guide for Vermont Notaries, Commissioners & Justices of the Peace.: East Coast Publishing. 91.
 35. ^ Piombino, Alfred E. Notary Public Register & Recordkeeping Protocols (First ed.). East Coast Publishing.
 36. ^ California Government Code §8200. Archived 30 December 2013 at the Wayback Machine
 37. ^ California Secretary of State. (n.d.). Notary Public Check List.Viewed 9 January 2008. Archived 29 April 2009 at the Wayback Machine
 38. ^ California Government Code §8201.1. Archived 30 December 2013 at the Wayback Machine
 39. ^ "Law section"leginfo.legislature.ca.govArchived from the original on 13 January 2017. Retrieved 24 January 2017.
 40. ^ Notary Public Disciplinary Guidelines. Archived 23 May 2012 at the Wayback Machine (2001). California Secretary of State. p. 25.
 41. ^ "Colorado Secretary of State – Notary Public". Retrieved 14 June2016.
 42. ^ "Notary Public Training"Archived from the original on 18 June 2016. Retrieved 14 June 2016.
 43. ^ "Secretary of State's Office Notary Public Training"Archivedfrom the original on 1 June 2016. Retrieved 14 June 2016.
 44. ^ "Colorado Secretary of State – Verify a Notary"Archived from the original on 24 April 2016. Retrieved 14 June 2016.
 45. ^ "Apostilles and Authentications"Archived from the original on 19 June 2016. Retrieved 14 June 2016.
 46. ^ Florida Department of State. (n.d.). Marriage ceremony.Archived 31 December 2013 at the Wayback Machine Viewed 3 December 2006.
 47. ^ Illinois Secretary of State. 2010). Notary Public Handbook.Archived 7 December 2013 at the Wayback Machine pp. 4–5.
 48. ^ Illinois Secretary of State. (2010). Notary Public Handbook.Archived 7 December 2013 at the Wayback Machine pp. 5–6.
 49. Jump up to:a b c d "Kentucky Secretary of State Notary Public Handbook"(PDF)ky.govArchived (PDF) from the original on 1 July 2017. Retrieved 9 May 2018.
 50. ^ "Louisiana Notary Association". Archived from the original on 2 December 1998. Retrieved 14 June 2016.
 51. ^ Piombino, Alfred E. Notary Public Handbook: A Guide for Maine(First ed.). East Coast Publishing.
 52. ^ Maine Department of the Secretary of State. (n.d.). Notary Public Handbook. Archived 3 April 2015 at the Wayback Machine p. 8 Viewed 3 December 2006.
 53. ^ New Jersey General Assembly"N.J.S.A. 2A:168-1"Statutes of New Jersey. New Jersey.
 54. ^ Piombino, Alfred E. (1991). Notary Public Handbook: A Guide for New Jersey (First ed.). East Coast Publishing.
 55. ^ New Jersey General Assembly"N.J.S.A. 41:2-1"Statutes of New Jersey. New Jersey.
 56. Jump up to:a b c Piombino, Alfred E. (2011). Notary Public Handbook: A Guide for New York (Fourth ed.). East Coast Publishing.
 57. ^ "Duties of a South Carolina Notary Public" (PDF)scsos.com. Archived from the original (PDF) on 7 March 2016. Retrieved 9 May2018.
 58. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 31 December 2013. Retrieved 29 December 2013SOUTH CAROLINA NOTARY PUBLIC REFERENCE MANUAL
 59. ^ A Handbook for Virginia Notaries Public. (2009). Richmond, Virginia: Office of the Secretary of the Commonwealth. Archived 7 January 2010 at the Wayback Machine
 60. ^ "CHAPTER 834"Archived from the original on 30 September 2012. Retrieved 6 April 2011.
 61. ^ "Frequently Asked Questions About Becoming a Virginia Electronic Notary". Archived from the original on 26 June 2012. Retrieved 8 August 2012.
 62. ^ "Chapter 42.44 RCW: NOTARIES PUBLIC"Archived from the original on 15 June 2016. Retrieved 14 June 2016.
 63. ^ General, West Virginia Office of the Attorney; Conley, William Gustavus (1 January 1922). "Biennial Report and Official Opinions of the Attorney General of the State of West Virginia". Union Publishing Company.
 64. ^ [3] Archived 4 April 2015 at the Wayback Machine
 65. ^ "Frequently Asked Questions for Notaries Public"www.sos.state.tx.usArchived from the original on 21 August 2016. Retrieved 21 August 2016.
 66. ^ "Notarial Services" (PDF). U.S. Army. 10 April 1997. Archived(PDF) from the original on 25 December 2011.
 67. ^ "Notarial and Authentication Services of U.S. Consular Officers Abroad". U.S. State Dept. Archived from the original on 17 September 2014. Retrieved 2 August 2014.
 68. ^ Short Guide for Vermont Notaries Public.Archived 6 September 2015 at the Wayback Machine (2015), p. 1. Vermont Secretary of State. p. i.
 69. ^ Piombino, Alfred E. (1996). Notary Public Handbook: A Guide for Vermont Notaries, Commissioners & Justices of the Peace. East Coast Publishing.
External links
มารู้จักทนายรับรองเอกสาร (Notary Public) กัน
​เคยไหมครับ เวลาที่คุณจะขอวีซ่าหรือทำธุรกรรมบางอย่างที่ต่างประเทศแล้วคุณต้องส่งเอกสารไป ทางสถานทูตรหรือทางหน่วยงานที่คุณต้องการทำธุรกรรมด้วยจะขอให้คุณนำเอกสารไปให้ทนายความหรือโนตารีพลับลิครับรองเอกสารเสียก่อน ซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่า Notarial Services Attorney คือใครและมีหน้าที่ทำอะไร ? และทำหน้าที่ต่างกับ Notary Public (โนตารี พลับลิค) หรือไม่ ? และจะหาบุคคลที่ทำหน้าที่ Notarial Services Attorney ในประเทศไทยได้ที่ไหน? วันนี้ เราขอแนะนำ “ทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial service attorney)” ครับ
 
ในหลายๆประเทศ โนตารี่ พับลิค คือทนายความชนิดพิเศษอย่างหนึ่งที่มีใบอนุญาต ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับรองเอกสาร (Notarization) หรือเป็นพยานในคำให้การ หรือการให้ปากคำโดยการสาบาน งานของโนตารี่พับลิคเป็นประโยชน์มากเมื่อบุคคลที่ได้รับเอกสาร, คำให้การ, หรือให้ปากคำที่รับรองโดยโนตารี่พับบลิค บุคคลนั้นจะยอมรับเอกสารนั้นว่าเป็นของแท้ เพราะได้รับการรับรองจากคนกลางที่มีใบอนุญาตซึ่งรับประกันเอกสารนั้น เอกสารที่รับรองโดยโนตารี่พับลิคนี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและหน่วยงานราชการ
 
นอกจากนั้น การทำนิติกรรมและธุรกรรมต่างๆ ของคนที่อยู่กันต่างประเทศกัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องส่งเอกสารไปมาระหว่างกัน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจนั้นๆรวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแปลเอกสารจาก ภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจและบังคับใช้ได้ในอีกประเทศหนึ่งนั้น จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ดีและมีผู้ยอมรับนับถือในความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการมาเป็นผู้รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร ความถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายของเอกสาร รวมถึงความแท้จริงของเจตนาของผู้ที่ลงนามในเอกสารเมื่อผู้รับรองได้รับรอง แล้ว และได้ส่งไปใช้ในอีกประเทศหนึ่ง ผู้รับก็จะเกิดความมั่นใจ แม้ว่าเอกสารนั้นตนอาจจะไม่ได้มีส่วนทำขึ้น และไม่ได้ลงนามต่อหน้าตนเองก็ตาม นั่นคือ หน้าที่ของ โนตารี พลับลิค (Notary Public) นั่นเอง
 
ในต่างประเทศหลายๆประเทศมักจะมีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยโนตารี พลับลิค ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ ลักษณะของงานที่จะต้องทำโดยโนตารี พลับลค ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นโนตารี พลับลิค ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และบทลงโทษกรณีทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
 
ในประเทศไทย สภาทนายความได้มีการประกาศข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการขึ้น ทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.๒๕๕๑ โดยทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารในประเทศไทยเรียกว่า “Notarial Services Attorney”  ซึ่ง ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ จะทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองสำเนาเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย
 
ทั้งนี้ โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือใช้ที่สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น
 
ดังนั้น การทำหน้าที่ของ Notarial Services Attorney จึงไม่แตกต่างไปจากการทำหน้าที่ของ Notary Public ในต่างประเทศ แต่อย่างใดครับ
 
สำหรับทนายความทั่วๆไปที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร จึงไม่เรียกว่าเป็น Notarial Services Attorney
ขอบเขตการทำงานของ Notarial Services Attorney
 1. รับรองลายมือชื่อ
  • รับรองลายมือชื่อบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้า ว่าผู้จะลงลายมือชื่อเป็นบุคคลนั้นจริง
  • รับรองตัวบุคคล
  • รับรองฐานะนิติบุคคล
  • รับรองตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อ
 2. รับรองเอกสาร
  • รับรองความถูกต้องของการแปลเอกสาร
  • รับรองภูมิลำเนาหรือที่อยู่ของบุคคล
  • รับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน
  • รับรองสำเนาเอกสารว่าถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ
  • ลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ
  • รับรองใบสำคัญ
  • รับรองการจัดทำเอกสารในนามของบริษัท
 1. จัดทำเอกสารอื่นๆ
  • ทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร
  • ทำบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน
  • ทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ
  • ทำคำคัดค้านตราสาร

ตัวอย่างการรับรองเอกสารของ Notarial Service Attorney

ตัวอย่างที่
1
นาย ก คนออสเตรเลียมีความต้องการที่จะขายบ้าน แต่ตนเองอยู่ในประเทศไทย โดยต้องการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความของตนที่ประเทศออสเตรเยียจัดการให้และลงนามในหนังสือมอบอำนาจ เช่นนี้นาย ก ต้องนำหนังสือมอบอำนาจ มาลงนามต่อหน้า Notarial Service Attorney เพื่อให้ทนายความรับรองเอกสาร ทำหน้าที่ออกเอกสารยืนยันว่า นายก เดือนทางมาลงนามต่อหน้าและลายมือชื่อที่ลงในหนังสือมอบอำนาจนั้นเป็นลายมือชื่อของนาย ก จริง

ตัวอย่างที่
2
บริษัทเอ ต้องการจดเครื่องหมายการค้าที่ประเทศจีนและฮ่องกง จึงต้องลงนามในหนังสือมอบอำนาจส่งให้เจ้าหน้าที่ (Agent) ที่ปรเทศดูไบทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัท เอ โดยกรรมการผู้มีอำนาจจึงต้องลงนามและประทับตราลงบนหนังสือมอบอำนาจต่อหน้าทนายความรับรองเอกสาร เพื่อนำหนังสือมอบอำนาจไปใช้ที่ประเทศจีนและฮ่องกง

​ตัวอย่างที่
3
นาง ข (คนไทย) จดทะเบียนสมรสกับ นายแอนดรู (คนอังกฤษ) ต้องการนำสัญญาก่อนสมรสและทะเบียนสมรสไปใช้รับรองการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศอังกฤษด้วย จึงนำสัญญาก่อนสมรสและสำเนาทะเบียนสมรส มาให้ทนายความรับรองเอกสารเพื่อรับรองว่าสัญญาก่อนสมรสนั้นทำขึ้นที่ประเทศไทยจริง รวมถึงทะเบียนสมรสเป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของไทยจริง เสียก่อน จึงสามารถนำไปใช้ที่ประเทศอังกฤษได้
ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อเอกสาร คืออะไร?
ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร หรือที่ใช้กันเป็นภาษาต่างประเทศว่า Notarial Services Attorney ครับ หลายๆ ท่านอาจคุ้ยเคยดีอยู่แล้วหรือหากไม่เคยทำธุรกรรมกับต่างประเทศหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเอกสารในหน่วยงานราชการ อาจจะไม่คุ้นเคยกัน

บุคคลที่เรียกว่าทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ในบ้านเรานั้น คือทนายความผู้ได้รับการฝึกอบรม การเป็น ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้มีสิทธิในการเป็นบุคคลผู้ทำการรับรองลายมือชื่อบุคคลและเอกสารต่างๆ ในต่างประเทศนั้น จะเรียกบุคคล เหล่านี้ว่า โนตารี พับบลิค (Notary Public) ซึ่งเป็นอาชีพในสาขาวิชาชีพแขนงหนึ่ง ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงและอยู่ภายใต้องค์กร หรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ ที่เข้ามากำกับดูแลจรรยาบรรณการทำงาน ในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพ โนตารี พับบลิค แต่เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือกับองค์กรต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องมีผู้ทำคำรับรองบุคคลและเอกสาร สภาทนายความจึงได้มีการฝึกอบรมทนายความซึ่งเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ ให้มีความสามารถในการรับรองเอกสารและตัวบุคคลและเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

ตัวอย่างของการลงนามโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เช่น กรณีที่มีการลงนามในประเทศไทย แต่เอกสารเหล่านี้จะต้องนำไปใช้ในต่างประเทศ แล้วจะทำอย่างไรให้ชาวต่างชาติมั่นใจและยอมรับว่าลายมือชื่อที่อยู่ในเอกสารนั้นเป็นของผู้ลงนามในเอกสารนั้นจริง ก็ด้วยการที่ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ทำการลงนามรับรองว่า เป็นการลงนามโดยบุคคลนั้นจริง การที่ไม่ได้ทำการรับรองโดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร อาจทำให้เอกสารที่ประสงค์จะไปใช้ที่ต่างประเทศนั้นไม่เป็นที่ยอมรับและอาจเสียเปล่าได้
การรับรองโดย NOTARY PUBLIC ให้ผล 4 อย่าง ดังนี้
 1. มีผลในฐานะพยานหลักฐาน
 2. มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 3. มีผลสามารถบังคับใช้ได้
 4. มีผลบังคับใช้นอกเขตท้องที่
NOTARY PUBLIC หรือ โนตารี่ พับลิค คืออะไร
ในต่างประเทศ โนตารี่ พับลิค  หรือ Notary Public คือ บุคคลที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ บัญญัติไว้ให้ทำหน้าที่ในการรับรองลายมือชื่อ จัดทำสัญญา ลงลายมือชื่อในฐานะพยานเพื่อรับว่าเอกสารนั้น ๆ ถูกต้องตรงกันกับต้นฉบับ หรือทำหน้าที่อื่น ๆ ที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ กำหนดไว้ โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองนี้จะถูกนำไปใช้ในที่ต่างประเทศ (กรณีใช้ภายในประเทศไม่จำต้องผ่านการรับรอง) ผู้ที่จะให้บริการรับรอง Notary Public ได้นั้น จะต้องเป็นคนกลางที่มีใบอนุญาตในการรับรองเอกสาร เป็นคนที่ยอมรับกันว่ามีวุฒิภาวะ ได้แก่ทนายความหรือนักกฎหมาย และมีหน้าที่ให้บริการลงลายมือชื่อในฐานะพยานเอกสารเพื่อรับรองว่าเอกสารนั้นมีความถูกต้องหรือผู้ลงนามเซ็นต์เอกสารนั้นมีตัวตนจริงๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นระหว่างผู้ใช้เอกสารทั้งสองฝ่ายในการทำธุรกรรมระหว่างกัน เพราะเอกสารที่ได้รับการรับรองโนตารี่ พับลิคจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานราชการในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย
ในประเทศไทยมีบุคคลที่เป็นโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public หรือไม่
ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Notary Public ในต่างประเทศเช่นกัน ซึ่งบุคคลในประเทศไทยที่จะทำหน้าที่ บริการ Notary Public ได้นั้นต้องเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น เรียกว่า Notarial Services Attorney

Notarial Services Attorney เป็นทนายความสังกัดอยู่ในสำนักงานกฎหมายทั่วไป ซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ที่จัดอบรมโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาต และขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูตัวอย่าง License ได้จากภาพด้านล่างนี้เลย
ในประเทศไทย คนที่เป็นโนตารี่ พับลิค จะต้องเป็นทนายความ แต่ไม่ใช่ทนายความทุกคนที่จะเป็นโนตารี่ พับลิคนะ”
จรรยาบรรณของผู้ที่ให้บริการโนตารี่ พับบิค Notary Public
 1. ที่ยงตรง ไม่เลือกปฏิบัติ ให้การรับรองเอกสารหรือข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง ไม่เลือกทำหน้าที่โอนเอียงเพียงเพราะเอกสารนั้นเป็นของคนที่มีชื่อเสียง มีคนนับถือตา เป็นคนที่รู้จัก หรือไม่รู้จัก
 2. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ทำหน้าที่โดยสุจริตเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้ ไม่เห็นแก่ผลตอบแทนนอกระบบ ให้บริการตามลำดับการว่าจ้าง ไม่มีการลัดคิว
 3. ละเอียดรอบคอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเอกสาร และความต้องการของบุคคลที่ลงลายมือชื่อ ว่ามีความถูกต้อง ตรงกับความต้องการที่แท้จริงหรือไม่ รวมถึง อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญ และชี้แจงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับคนที่ลงลายมือชื่อหรือให้คำสาบาน
 4. ไม่รับรองคำเท็จ ผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการ Notary Public จะไม่รับรองเอกสารที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเป็นเท็จ ต้องให้ความสำคัญและรับรองให้กับเอกสารที่มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น และต้องเก็บบันทึก รวมถึงสำเนาเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ไว้ในที่ปลอดภัยทุกรายการ
 5. ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนอกเหนือจากตัวเองใช้ตราประทับ ดวงตราประทับไม่อาจส่งต่อให้ใครใช้ต่อได้ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ให้บริการ Notary Public ต้องดูแลดวงตราที่ใช้รับรองลายมือชื่อไว้เป็นอย่างดี
 6. ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการ Notary Public จะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่นำข้อมูลส่วนตัวหรือเอกสารของผู้มาขอใช้บริการไปเผยแพร่ต่อ
 7. ทำหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ Notary Public จะมีขึ้นเมื่อผู้ขอใช้บริการมาร้องขอให้ทำหน้าที่ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
เอกสารอะไรบ้างที่ต้องได้รับการรับรองแบบโนตารี่ พับลิค Notary Public
เอกสารทางราชการหรือการลงลายมือชื่อของบุคคลในเอกสารทางราชการนั้น จะต้องได้รับการรับรองโดยกงสุล ส่วนเอกสารที่ต้องรับรองโดยโนตารี่ พับบิค หรือ Notary Public หรือ Notarial Services Attorney นั้น หน่วยงานปลายทางที่ต้องการใช้เอกสาร จะระบุมาว่าต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public ซึ่งจะเป็นเอกสารทั่วไป เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานเอกชน เอกสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คำให้การ การลงลายมือชื่อ เอกสารคำร้อง หรือการแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่จริงของเอกสาร ได้แก่
 1. เอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ
 2. ใบสมัครเรียนต่อต่างประเทศ
 3. เอกสารเกี่ยวกับสถานะการเงินหรือรายการเดินบัญชี (Statement)
 4. เอกสารคำแปลเอกสาร
 5. สำเนาเอกสาร
 6. ลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน
 7. ข้อเท็จจริง
 8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร
 9. รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน
 10. รับรองคำสาบาน
 11. รับรองคำให้การ
 12. รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
 13. รับรองลายมือชื่อกรรมการของบริษัท
 14. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
เลือกใช้บริการบริษัท Notary Public อย่างไรดี
 1. เลือกบริษัทที่มีทนายความที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ที่สามารถทำหน้าที่ Notarial Services Attorney ได้จริง ๆ จึงทำให้มั่นใจว่าเอกสารที่ผ่านการรับรองแล้วนั้น สามารถนำไปใช้งานได้จริง ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับ
 2. เลือกบริษัทที่ Notarial Services Attorney มีจรรยาบรรณสูง การที่ Notarial Services Attorney มีจรรยาบรรณครบทั้ง 7 ข้อตามด้านบนนั้น บ่งบอกได้ว่าจะสามารถทำหน้าที่คนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
 3. เลือกบริษัทที่ให้บริการ Notary Public มีที่ตั้งอยู่จริงและเดินทางสะดวก เนื่องจากการที่จะให้ผู้มีใบอนุญาต Notary Public หรือ Notarial Services Attorney รับรองเอกสารนั้น เจ้าของเอกสารและผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงลายมือชื่อในเอกสารก่อน หลังจากนั้น Notarial Services Attorney จึงลงตราประทับและลงลายมือชื่อรับรอง การที่บริษัทที่ให้บริการ Notary Public อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน หรือเดินทางสะดวก ก็จะง่ายในการเข้าไปติดต่อและใช้บริการ
 4. Notary Public มีความเชี่ยวชาญสูง การที่เอกสารนั้นได้ผ่านการรับรองลายมือชื่อ รับรองเอกสาร หรือจัดทำโดย Notarial Services Attorney ที่มีประสบการณ์สูง จะส่งผลต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร เอกสารแปลมีความน่าเชื่อถือ ทำให้หน่วยงานหรือคนที่ได้รับเอกสารแปลนั้นมีความมั่นใจในเอกสาร ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และมีอยู่จริง เพราะ Notary Public ที่มีความเชี่ยวชาญจะทำตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ละเอียดรอบคอบ และจะไม่รับรองเอกสารเท็จ
 5. หากเป็นการรับรองคำแปล โนตารี่ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากหากไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ก็จะทำการรับรองมั่วๆไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เราจึงขอแนะนำให้บริการรับบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่โนตารี่ พับลิค ที่เข้าใจหรือแปลภาษาอังกฤษได้ด้วย หากคุณต้องการแปลเอกสารจำพวกสัญญา เราขอแนะนำเลือกใช้บริการที่เรา เนื่องจากทนายเรามีความเชื่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษด้วย
สรุป
บุคคลหรือบริษัทที่ให้บริการรับรองโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public นั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักแปลภาษา นักแปลภาษาทำหน้าที่การแปลสารข้อมูลที่เป็นตัวอักษรจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง มีเป้าหมายเพื่อหมายให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างสองภาษา แต่ผู้ให้บริการโนตารี่ พับลิค หรือ Notary Public ทำหน้าที่รับรองเอกสาร เพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นว่าเอกสารมีความถูกต้องและมีอยู่จริง ทำให้คนทำธุรกรรมหรือนิติกรรมทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ สำหรับการโนตารี่เพื่อรับรองคำแปลนั้น แม้เอกสารแปลจะมีคุณภาพและความถูกต้องสูงขนาดไหน แต่เอกสารงานแปลนั้นจะนำไม่ใช้งานจริงไม่ได้เลย ถ้าเอกสารนั้นไม่ผ่านขั้นตอนการรับรองจากคนกลาง ที่ทั่วโลกให้ความเชื่อถือ นั่นก็คือ Notary Public ซึ่งบุคคลผู้นี้ในประเทศไทยก็คือ Notarial Services Attorney หรือทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อนั่นเอง แต่ถึงอย่างไรก็ดี งานแปลเอกสารจะขาดนักแปลภาษาหรือ Notary Public บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ได้เลยเช่นกัน
Tags